ติดด่อเรา


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
โทร. : 02-521-0294

Graduate of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220
Tel : (662) 521-0294